Gammel mann med barnebarnet sitt.

Rabattordninger på den originale kystreisen

For distansereiser på opptil 5 netter finnes det rabattordninger som regnes i prosent av normaltaksten (med evt. sesongtillegg).

Rabatten gjelder kun reisebillett, ikke for lugarpris, mat, eller liknende.

Barn (0 - 3 år) - 100% rabatt:

Barn til og med 3 år som ikke benytter egen køye, får fri reise. Benyttes egen køye blir beregningen som for barn over 4 år.

Barn (4 - 15 år) - 50% rabatt:

Gjelder på reisebilletten for barn f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år. 

Honnørrabatt - 50% rabatt:

Gjelder på reisebilletten. Rabatten gis personer som enten har fylt 67 år, er blinde eller minst 50% uføre som har trygd fra det offentlige eller fra et EØS-land. Registrerte partnere i samsvar med partnerskapsloven gis rabatt på samme vilkår som ektefeller, forutsatt at paret reiser sammen. Honnørrabatt gis også til uføre flyktninger med supplerende stønad. NAV utsteder honnørkort i forbindelse med vedtak om supplerende søknad.

Ledsagerrabatt - 100%:

Ledsager får fri reisebillett når den person som han/hun reiser sammen med, kan framvise ledsagerkort utstedt av hjemkommune. Rabatten gjelder kun reisebillett, ikke for lugarpris, mat, eller liknende.

Vernepliktig - 50%:

Gjelder på reisebilletten for reiser som foretas i vernepliktsperioden. Rabatten gjelder ikke for befal eller offiserer og gjelder heller ikke på reiser ved innkalling til førstegangstjeneste.

Student/Skoleungdom - 50%:

Gjelder på reisebilletten mot fremvisning av gyldig student/skolebevis med foto. Skolen må ha sammenhengende varighet på minst 3 måneder – gjelder ikke for lærlinger, korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, spesialkurs eller etatskoler.

Vilkår:

  • Alle rabattavtaler er tilgjengelig ved bestilling på internett
  • Honnør- og ledsagerrabatt krever godkjent Honnørkort fra NAV
  • Ovennevnte rabattordninger kan ikke kombineres med andre kampanjer
  • Ved bestilling av reise kan man kun påberope seg én av de overnevnte rabattordningene. Rabattordningene kan dermed ikke kombineres
  • Rabatten gjelder kun reisebillett, ikke for lugarpris, mat, eller liknende. Rabattene har ikke tilbakevirkende kraft
  • Rabattene gjelder ikke for rundreiser eller andre pakke- og kampanjetilbud, og kun for distansereiser opptil 5 døgn